Ohjeita kuolinpesien aseiden käsittelyyn

Aseiden, aseen osien ja ammusten lupa-asiat on selvitettävä kuuden kuukauden kuluessa luvanhaltijan kuolemasta. Tänä aikana pesänhoitajalla on oikeus ja velvollisuus säilyttää ja tarvittaessa kuljettaa aseita. Laki ei kuitenkaan oikeuta käyttämään tai lainaamaan aseita.

Mikäli pesänhoitaja toimii aikarajoissa, lupa-asioiden järjestämiseen on useita vaihtoehtoja, kuuden kuukauden kuluttua umpeen ainut vaihtoehto on luovuttaa aseet poliisille kuten seuraavassa kerrotaan.

Lupa vaaditaan kaikkiin vuoden 1890 jälkeen valmistettuihin ampuma-aseisiin, patruunoihin ja irrallisiin paineen alaisiin aseen osiin, yleisimmin piippuun ja lukkoon. Esimerkiksi puuosat ja lippaat ovat lupavapaita samoin kuin aiemmin toimimattomaksi tehdyt aseet.

Pesänhoitajan valtuutus ja jakamaton pesä, tarvittavat lisäasiakirjat
Aselupia käsiteltäessä pesänhoitajalla tulee olla esittää valtuutus kaikilta osakkailta. Liiteasiakirjana tarvitaan perukirjasta oikeaksi todistetut kopiot sivuista joissa on lueteltu pesän osakkaat sekä allekirjoitussivusta. Nämä tarvitaan kahtena kappaleena.

Jos perukirjassa on määrätty, kuka perii aseet, tarvitaan tästä ja allekirjoitussivusta kopiot kahtena oikeaksi todistettuna kappaleena.

Ellei perukirjaa ole tehty, tarvitaan valtuutukseen lisäksi sukuselvitys ja allekirjoitukset kaikilta pesän osakkailta.

Pesän jakamattomuus ei vaikuta puolen vuoden määräajan täyttymiseen. Aseiden uudet luvat on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa aseiden omistajan kuolemasta.

Puolen vuoden kuluessa on joko:

1. Pesänhoitajan luvitettava aseet ja tarvikkeet itselleen. Se tapahtuu normaalin aseluvan hakukäytännön mukaisesti
2. Myytävä tai luovutettava aseet jollekulle, jolla on niihin hankkimislupa. Tällöin toimitaan normaalin aseen osto- ja myyntikäytännön mukaan
3. huolehdittava ampuma-aseen tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomaksi ja aseen osan tekemisestä pysyvästi toimintakelvottomaksi sekä esitettävä ne poliisille; täydellisen tuhoamisen piipulle, lukolle ja revolverin rullalle pystyy tekemään itsekin
4. Jos haluaa säilyttää aseen ulkoisesti alkuperäisenä aseseppä tekee aseen toimimattomaksi ja kirjoittaa dekoamistodistuksen. Myös dekoaseilla ja varaosilla voi olla jälleenmyyntiarvoa.
5. Ase on esitettävä poliisille 30 päivän kuluessa sen toimintakunnottomaksi tekemisestä.
6. luovutettava ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset poliisille.
Kun määräaika puoli vuotta on ylitetty, aseet ja ammukset on löydettäessä luovutettava viipymättä poliisille.

Luvattomat aseet
Mikäli kuolinpesästä löytyy aseita joihin ei ole lupaa, ne on toimitettava poliisille. Viranomainen selvittää onko lupa kadonnut tai onko ase väärässä paikassa.
Siitä, kun viranomainen on tehnyt haltuunottopäätöksen, on kolme kuukautta aikaa toimia. Luvattomaksi todettua asetta ei ole pakko luovuttaa valtiolle.
Jos aseeseen löytyy lupa se palautetaan oikealle omistajalleen. Rikokseen käytetty ase hävitetään ja täysin tuntemattomaksi todettu ase voidaan luvittaa löytäjälle, myydä tai siirtää määräaikana kolmannelle osapuolelle (yksityishenkilö, aseliike, huutokaupan järjestäjä), myydä myöhemmin poliisin asehuutokaupassa, dekota tai hävittää.

Luvattomat ammukset ja patruunat
Kun on olemassa patruunalle sopiva luvallinen ase , myös patruuna on luvallinen (ellei luoti ole erityisen vaarallinen, esimerkiksi räjähtävä). Jos lupaa patruunoihin tai ammuksiin ei ole, poliisi noutaa ne kuten muutkin räjähteet löytäjän ilmoituksen perusteella. Pelkkä kuparinen tai lyijyinen luoti irrallaan hylsystä ei ole erityisen vaarallinen ammus eikä vaadi lupaa samoin kuin tyhjä hylsy ei vaadi lupaa.
Poliisin internet-sivuilta www.poliisi.fi löytyy ohjeet ja ilmoituslomake luvattomien ammusten, räjähteiden ja aseiden ilmoittamiseen. Tuntemattomien aseiden ja erityisesti räjähteiden suhteen on syytä varovaisuuteen ja käyttää poliisin tarjoamaa apua niiden siirtämisessä. Luvattomiinkin aseisiin omistajalla tai löytäjällä on ensisijainen omistusoikeus.

Paras hinta välittäjän avulla
1. Aseliike
– Aseet, ammukset ja tarvikkeet voidaan siirtää aseliikkeen kirjanpitoon kun pesänhoitaja ja yritys pääsevät asiasta sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa luvanhaltijan kuolemasta. Aseliike hoitaa paperityöt.

2. Asehuutokaupat
– Kahdesti vuodessa järjestettävät ase- ja keräilytavaran huutokaupat voivat olla nopein ja helpoin tapa realisoida vanhempia aseita sekä useita aseita kerralla. Myös aseisiin ja niiden käyttöön sekä militariaan liittyvä esineistö voidaan realisoida samassa yhteydessä. Mm. Suomen Asehistoriallisella Seuralla on mahdollisuus ottaa huutokauppaan tulevat aseet omaan kirjanpitoonsa mikäli puolen vuoden määräaika kuluu umpeen ennen huutokauppaa. Tällöin huutokaupan järjestäjä hoitaa paperityöt.

Museoitavat aseet
Julkiset kunnalliset ja valtiolliset museot ottavat mielellään vastaan lupavapaita, ennen 1890 valmistettuja mustaruutiaseita. Nuoremmat historiallisesti merkittävät aseet ohjautuvat Suomessa usein muutamiin alan erikoismuseoihin ja yksityiskokoelmiin, koska yleismuseoilla ei aina ole edellytyksiä aseiden lainmukaiseen säilytykseen.
Paikallishistoriaan liittyvien aseiden ja tarvikkeiden museoinnista on syytä neuvotella paikallismuseon kanssa tai ottaa yhteyttä Suomen Asehistorialliseen Seuraan tai asehistorialliseen paikallisyhdistykseen. SAHS välittää edelleen yhteydenottopyynnön paikallisiin asekeräilijöihin.

Poliisille luovutetut aseet
Poliisin on laadittava haltuunotosta pöytäkirja tai tehtävä merkintä muuhun asiakirjaan. Tämän jälkeen voidaan sopia kolmen kuukauden lisäajasta, jonka kuluessa luovuttaja voi järjestää aseille uuden omistajan.
Luovutetut aseet voidaan myös määrätä myytäväksi Riihimäellä järjestettävissä asehuutokaupoissa. Poliisi perii kultakin aseelta 35 euroa myyntikuluja. Poliisi voi myös toimittaa pyynnöstä aseet hävitettäväksi.

YLE Kokkolan juttu samasta aiheesta löytyy klikkaamalla TÄSTÄ.

info(ät)suomenasehistoriallinenseura.fi