GUN SHOW 2020 Hotelli Ellivuoressa tilaisuus peruttu Korona-tilanteen takia

GUN SHOW 2020 tilaisuus on peruttu vallitsevan Korona-tilanteen takia. Tilaisuus pyritään järjestämään 2021, kun se on mahdollista järjestää turvallisesti. Tiedotamme asiasta heti kun se tulee ajankohtaiseksi. Vastuuhenkilömme ovat yhteydessä myyntipöytien vastuuhenkilöihin ja informoivat jatkotoimenpiteistä.

SAHS hallitus

Ajankohtaista lyijystä

Metsästäjäliitto hyväksyy lyijyhaulien kieltämisen varsinaisilla kosteikoilla koko EU:n laajuisesti, sillä lyijystä on todistetusti haittaa vesilinnustolle. Kosteikoiksi pitää kuitenkin katsoa vain näkyvän veden alueet, eikä turvemaita, jotka nyt on otettu mukaan kosteikon määritelmään. Metsästäjäliitto ei kannata lyijyn totaalikieltoa kaikissa ammuksissa ja ympäristöissä. Lue aktikkeli

Metsästäjäliitto on aktiivisesti mukana vaikuttamassa lyijynkäyttöön liittyvien rajoitusten päätöksentekoon

Euroopan unionissa on jo vuosia mietitty rajoituksia lyijyn käyttöön. Vuonna 2017 valmistui ECHAN nykyinen kosteikkoalueita ja vesilintujen metsästystä koskeva lyijynkäytön rajoitusesitys. Se kieltäisi lyijyn käytön kaikilla Ramsar-kosteikkomääritelmän mukaisilla kosteikoilla Euroopan Unionin alueella. EU-komissio on lisäksi pyytänyt Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) valmistelemaan rajoitusesityksen lyijyn totaalikieltoon metsästyksessä, urheiluammunnassa sekä kalastuksessa. Pyyntö pohjautuu ECHAN kosteikkoja koskevan lyijynkäytön rajoitusesityksen valmistelussa syntyneeseen tausta-aineistoon.

Vesilinnustuksessa lyijyn käyttökielto perusteltu

Suomessa lyijyä saa tällä hetkellä käyttää metsästyksessä lukuun ottamatta haulikolla tapahtuvaa vesilinnustusta. Metsästäjäliitto pitää lyijyn käyttökieltoa varsinaisilla kosteikoilla perusteltuna, koska vesilinnuilla on tapana niellä haulin kokoisen hiekan mukana hauleja lihasmahaansa, ja näin lyijyä joutuu paitsi lintuihin, myös niitä syöviin petoeläimiin.

EU kiristämässä lyijyhaulikieltoa

Tilanne tällä hetkellä: Euroopan komissio jyräsi lyijyhaulirajoituksensa läpi EU-jäsenmaiden REACH-komiteassa syyskuun 3. päivä pidetyssä online-kokouksessa. Päätös voi kieltää lyijyhaulien käytön metsästyksessä ja urheiluammunnassa suurimmassa osassa Suomea ja aiheuttaa metsästäjille vakavia oikeudellisia ongelmia.  

Lyijyhaulirajoituksen käsittely jatkuu EU:ssa. Rajoitusehdotus on nyt edennyt neuvosto-parlamentti -vaiheeseen. Molemmat instanssit käsittelevät asiaa ja on vielä mahdollista, että ehdotus kaadetaan.
Jos ehdotus kuitenkin hyväksytään molemmissa käsittelyissä, asetus tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä, eli mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella, viimeistään ensi vuoden alussa.

Lue lisää Metsästäjäliiton tiedotteesta (8.9.2020): Suomen Metsästäjäliitto ei anna periksi lyijyhaulirajoituksessa

Vireillä myös lyijyn totaalikielto metsästyksessä

EU:ssa on vireillä myös lyijyn käytön täyskielto kaikessa metsästyksessä ja kalastuksessa. EU komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa (ECHAa) selvittämään lyijyn käytön vaikutuksia myös kaikessa muussa ampumatoiminnassa sekä kalastusvälineissä. Tämä esitys on paljon edellistä kattavampi. Lyijyn totaalikielto koskisi niin luoteja ja hauleja kuin kalastuspainoja.

Metsästäjäliitto ei kannata lyijyn totaalikieltoa kaikissa ammuksissa ja ympäristöissä. ”Mielestämme ei ole syytä tehdä kalliita ja hankalia rajoituksia hätiköidysti vaan selvitettävä perusteellisesti muutosten hyödyt ja haitat monelta kantilta.”

Usein kysytyt kysymykset / Korvaavat haulipatruunat

Mitä vallitseva lainsäädäntö sanoo lyijyhauleista?

Metsästyslaki 33 § (8.5.2015/583)

1.vesilintujen metsästyksessä ei saa käyttää lyijyhauleja;

Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ainoastaan vesilinnut on ammuttava lyijyä korvaavilla hauleilla. Vesilintujen elinalueilla on kuitenkin suositeltavaa käyttää korvaavia haulimateriaaleja myös muiden eläinten ampumisessa.

Saako korvaavia haulimateriaaleja käyttää myös muissa jahdeissa?

Kyllä saa. On kuitenkin hyvä muistaa, että maanomistaja voi metsästysvuokrasopimuksessa kieltää esimerkiksi kovien haulimateriaalien käyttämisen. Asia on syytä selvittää ennen metsästystä alueella. Suomessa esimerkiksi Metsähallitus on sallinut kovien haulimateriaalien käytön alueillaan.

Mitä pitää ottaa huomioon, kun vaihtaa lyijyhaulit korvaaviin materiaaleihin?

Tutustu haulikkosi merkintöihin, selvitä sen teräshaulikelpoisuus ja mille paineille se on koeistettu. Haulikon on oltava myös hyväkuntoinen. Jos olet hiukankin epävarma, näytä asettasi osaavalle asesepälle.

Muuttuuko haulikon osumakuvio korvaavia käytettäessä?

Voi muuttua, mutta käytätpä lyijyä tai korvaavia on haulikon osumakuvio aina testattava ampumalla osumakuvio paperiin. Esimerkiksi kovat haulimateriaalit antavat usein tiukemman osumakuvion väljemmillä supistajilla kuin lyijy.

Voiko vanhemmalla haulikolla ampua korvaavia haulipatruunoita?

Kyllä voi, mutta ei kaikkia. Vanhempia haulikoita ei ole suunniteltu kovien haulimateriaalien ampumiseen. Lisäksi niitä ei ole painekoeistettu nykyisille tehokkaimmille patruunoille. Kova haulimateriaali, kuten teräs, ei räjäytä haulikkoa, mutta se voi tiukan supistuksen läpi ammuttuna aiheuttaa pienen pullistuman piippuun (bulging) juuri ennen supistusta. Jos olet epävarma, käytä pehmeämpiä haulimateriaaleja. Jos haluat olla 100 prosenttisen varma ettei aseesi vaurioidu, sinun on hankittava teräshaulikelpoinen nykyaikainen haulikko.

Korvaavan haulimateriaalin valinta?

Korvaavia haulimateriaaleja on jo markkinoilla runsaasti ja valitsetpa minkä tahansa, tutustu sen ominaisuuksiin. Kovuus ja materiaalin tiheys (cm³) vaikuttavat esimerkiksi haulikoon valintaan.

Markkinoilla on runsaasti erilaisia hauleja, jotka ovat sekoitteita useista eri materiaaleista. Alla kuitenkin lueteltu tyypillisimmät Suomessa käytettävät korvaavat haulimateriaalit.

Mitä korvaavia haulimateriaaleja on olemassa?

Teräs (7,9 g/cm³), joka on edullinen, mutta kova ja kevyt. Teräshaulin tulee olla kahta haulikokoa suurempia kuin lyijyä käytettäessä riittävän iskuenergian säilyttämiseksi. Patruunat luokitellaan kahteen eri luokkaan:

  • Standard steel -patruunaa voidaan ampua myös vanhemmilla hyväkuntoisilla haulikoilla kaikilla supistusasteilla. Ei kuitenkaan damaskipiippuisilla tai mustaruutiaseilla.
    • Teräshaulikoeistetut haulikot alkoivat yleistymään vasta 1990-luvulla ja jos et löydä haulikostasi merkintöjä siitä, niin voit nykytiedon mukaan ampua sillä kevyitä standard steel -latauksia. Vaikka  latukset ovat kevyitä, ne saattavat avartaa tiukkaa supistusta ja aiheuttaa ns. pullistumaa piippuun (bulging). Tämä ei kuitenkaan vaikuta haulikon käyttöön, mutta saattaa laskea jälleenmyyntiarvoa. Valmistajat eivät myöskään anna takuuta, jos haulikolla on ammuttu teräslatauksia. Alla C.I.P.:n määritelmä standard steel patruunalle. Huomaa, että jos yksikin taulukon arvoista ylittyy, patruuna siirtyy High Performance-luokkaan.

CIP-taulukko

  • High Performance -patruuna vaatii teräshaulikoeistetun haulikon. High Performance -luokan patruunoita ei suositella ammuttavaksi puolisuppeaa tiukemmilla supistuksilla.
    • Jos aiot ampua High Performance -luokan teräshaulipatruunoita haulikollasi, aseestasi tulisi löytyä ranskan lilja (kuva) tai merkintä steel shot. Merkintä löytyy joko lukkorungosta tai piipusta. High Performance -luokan latauksia ei suositella ammuttavaksi puolisuppeaa tiukemmilla supistuksilla. Jotkut valmistajat laittavat myös vaihtosupistimiin merkinnän steel tai no steel.

Volframi (12-18 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, kovempi ja raskaampi. Volframi on iskuenergialtaan selvästi lyijyä tehokkaampi. Volframihaulin tulee olla yhtä, kahta tai kolmea kokoa pienempi kuin lyijyä käytettäessä riippuen sen tiheydestä. Volframipatruuna vaatii aina teräshaulikoeistetun haulikon. Volframipatruunoita ei suositella ammuttavaksi puolisuppeaa tiukemmilla supistuksilla. Volframihauleja on saatavana useilla eri tiheyksillä. Volframihaulit ovat aina sekoitteita.

Kupari (8,9 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, kovempi ja kevyempi. Kuparihaulin tulee olla yhtä-kahta haulikokoa suurempi kuin lyijyä käytettäessä. Miedoimpia ja pienempihaulisia  kuparilatauksia voi ampua vanhemmilla haulikoilla samaan tapaan kuin standard steel -teräslatauksia. Muutoin kuparillekin tulee olla teräshaulikoeistettu haulikko.

Pehmeät korvaavat haulimateriaalit

Vismutti (9,8 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, pehmeämpi ja kevyempi ja soveltuu ammuttavaksi myös vanhemmilla haulikoilla. Vismuttihaulin tulee olla yhtä haulikokoa suurempia hauleja kuin lyijyä käytettäessä riittävän iskuenergian säilyttämiseksi.

Tina/sinkki on lyijyä kalliimpi, pehmeämpi ja kevyempi ja soveltuu ammuttavaksi myös vanhemmilla haulikoilla. Tina/sinkkihaulin tulee olla kahta haulikokoa suurempi kuin lyijyä käytettäessä riittävän iskuenergian säilyttämiseksi.

TungstenMatrix (10,8 g/cm³), on lyijyä kalliimpi, pehmeämpi ja kevyempi ja soveltuu ammuttavaksi myös vanhemmilla haulikoilla. Haulit on tehty volframijauheen ja polymeerien sekoituksesta. Haulit ovat ominaisuuksiltaan hyvin lähellä lyijyä.

Artikkeli Metsästäliiton sivuilta.

SAHS ry:n kevät- ja syyskokoukset 19.9.2020 Tuusulan ilmatorjuntamuseossa

Suomen Asehistoriallisen Seuran kevät- ja syyskokoukset pidettiin Korona-tilanteen takia samana päivänä, lauantaina 19.9.2020 Tuusulan ilmatorjuntamuseossa. Paikalla kokouksissa oli kaksitoista seuran jäsentä ja kaksi jäsentä seurasi kokouksia etänä.

Kokousta aloittamassa: vasemmalta Erkki Vatanen, Jussi Peltola, Sari Lönn, Esa Salldén, Antti Laitinen ja Hilve Salldén

Sääntömääräisessä järjestyksessä käytiin läpi kevät- ja syyskokouksen asialistat. Taloutemme on tehostamistoimien ansiosta ja nykyisen korona-tilanteen huomioiden vakaalla pohjalla. Seuran toiminta nykyisessä laajuudessaan on mahdollista huutokauppa- ja tapahtumatoimintamme ansiosta. Haluamme kiittää vastuullisia henkilöitämme upeasta työstä seuramme puolesta.

Uusien sääntöjemme mukaisesti hallituksen varsinainen jäsen valitaan kahdeksi vuodeksi. Tavoitteenamme on säilyttää osaaminen hallituksessa ja rytmittää hallituksen uusiutuminen. Tämän vuoksi syyskokouksessa valittiin osa hallituksen jäsenistä 2- ja osa 1-vuotiskausiksi. 

Seuramme tuleva puheenjohtaja Pasi Kesäniemi (vas.) saa ”valtikan” nykyiseltä puheenjohtajaltamme Esa Salldénilta.

Merkittävin muutos on puheenjohtajamme vaihtuminen vuonna 2021. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin nykyisessä hallituksessa toiminut Pasi Kesäniemi. Aloittaessaan nykyinen puheenjohtajamme Esa Salldén korosti, ettei tehtävä ole ”eläkevirka”. Asekeräilijöiden oikeuksien turvaamisessa ja edistämisessä riittää työtä. Esa jatkaa hallituksen varajäsenenä.

Suomen Asehistoriallinen Seura kiittää Esaa hienosta työstään ja onnittelee Pasia uudesta vastuullisesta tehtävästään.

SAHS ase- ja militariahuutokauppa 16.8.2020 sujui hienosti poikkeusolosuhteissa – vasarahinnat on julkaistu

Suomen Asehistoriallisen Seuran ase- ja militariahuutokauppa järjestettiin sunnuntaina 16.8.2020 kello 12 alkaen Iisalmen kulttuurikeskuksessa Karl Collan salissa, osoite Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi. 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa järjestetty ase- ja militariahuutokauppa sujui hienosti. Huutokauppatila oli myyjien ja ostajien kannalta toimiva. 

Kiitoksia osallistujille ja nähdään Gunshow-tilaisuudessa marraskuussa.

Huutokaupan vasarahinnat löytyvät alla olevasta linkistä:

2020-08-HK-vasarahinnat

Poliisin haltuun tulleiden aseiden huutokauppa 5.10.2020 (Korona-varaus)

Poliisihallituksen asehallinto järjestää poliisin haltuun tulleiden ampuma-aseiden ja aseen osien huutokaupan omistajien lukuun osoitteessa

Konepajankatu 2, Riihimäki (käynti sisäpihan puolelta)

maanantaina 17.2.2020
(maanantain 20.4.2020 huutokauppa peruttu koronatilateen vuoksi)
(maanantain 8.6.2020 huutokauppa peruttu koronatilanteen vuoksi)
(maanantain 24.8.2020 huutokauppa peruttu koronatilanteen vuoksi)
maanantaina 5.10.2020
maanantaina 7.12.2020

Ilmoittautuminen ja myytävien esineiden näyttö klo 9.00 – 10.00.
Huutokauppa alkaa klo 10.15.

Asehallinnon huutokauppaehdot 2020

Sisäänpääsy ja ilmoittautuminen

Huutokauppaan voivat osallistua henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hankkimaan ampuma-aseen tai aseen osan. Huutokauppa-alueelle on pääsy sallittu vain niille henkilöille, joilla on mukanaan virallinen henkilöllisyyttä osoittava asiakirja eli voimassa oleva passi tai henkilökortti ja hankkimiseen oikeutta lupa (ajokortti ei riitä). Asekeräilijän tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan ja hankkimiseen oikeuttavan luvan lisäksi keräilijähyväksyntä. Ase-elinkeinonharjoittajan edustajan tulee esittää virallisen henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan lisäksi aseenkäsittelylupa ja asealan elinkeinolupa.

Poliisi tarkistaa edellä mainitut asiakirjat sisäpihan portilla ennen alueelle pääsyä. Tämän jälkeen ilmoittaudutaan huutokauppaan ilmoittautumispisteellä. Ilmoittautumisen yhteydessä esitetään henkilötiedot ja hankkimiseen oikeuttavat asiakirjat uudelleen; tiedot asiakirjoista merkitään ostajaluetteloon sekä luovutetaan ostajanumeroa osoittava kyltti. Ilmoittautumisen jälkeen on mahdollisuus tutustua huutokaupattaviin esineisiin.

Aseen hankkimiseen oikeuttavan luvan haltijalla on tarvittaessa mahdollisuus tuoda mukanaan yksi asiantuntija. Asiantuntijan ominaisuudessa paikalla olevan henkilön henkilöllisyys tarkistetaan edellä mainitulla tavalla ja hänen tulee ilmoittautua huutokauppaan. Henkilöllisyyden osoittaminen ja ilmoittautumisvelvollisuus koskevat myös median edustajia.

Huutokauppamenettely

Huutokappaehdot ovat tämän ilmoituksen liitteenä. Huutokauppaehdot sekä aseluettelot huutokaupattavista esineistä julkaistaan tiedotteena ennen huutokauppaa poliisin internet -sivuilla www.poliisi.fi. Muutokset luetteloissa ovat mahdollisia. Luetteloita ei ole jaossa huutokauppatilaisuudessa.

Huutokaupattavan esineen lähtöhinta on 50 euroa. Aseluettelossa 1 olevasta esineestä tehdään tarjous suullisesti selkeällä äänellä ja samalla nostetaan ylös ilmoittautumisen yhteydessä saatu numerokyltti. Aseluettelon 2 esineestä vähintään yhden ostajan tulee tehdä sitova 50 euron tarjous, jotta kyseinen esine otetaan huudettavaksi. Sitova tarjous tulee tehdä näytön aikana ennen huutokaupan alkamista. Ne aseluettelon 2 esineet, joista on tehty etukäteistarjous, huutokaupataan samalla menettelytavalla kuin aseluettelon 1 esineet.

Huutokaupassa myymättä jääneet esineet siirtyvät lunastuksetta valtion omistukseen.

Huutokauppahinnan maksaminen ja esineiden luovutus

Huudetut esineet on maksettava ja vietävä pois huutokauppapäivänä. Huutokaupassa voi maksaa vain yleisimpiä maksukortteja käyttäen (ei käteisellä). Huutokaupan sulkeuduttua ei esineitä enää luovuteta.

Ampuma-aseet myydään ja luovutetaan vain luvanhaltijalle, ei valtakirjalla asiamiehelle. Yksityishenkilöille tai asekeräilijöille myytävät esineet luovutetaan ainoastaan voimassaolevaa hankkimiseen oikeuttavaa lupaa vastaan. Alkuperäinen lupa on oltava mukana. Poikkeuksena on aseen osan ostaminen. Tällöin henkilöllä on oltava mukana hallussapitolupa/aselupa siitä aseesta, johon ostettava aseen osa liitetään.

Lisätietoja:

suunnittelija Susanna Kouvalainen, puh. 0295 481 958
sähköposti susanna.kouvalainen@poliisi.fi

Huutokauppailmoitusta muokattu 11.5.2020, merkitty 8.6. huutokauppa perutuksi

SAHS Elohuutokaupan 16.8.2020 kohteiden kuvat on katsottavissa huutokauppa sivulla

SAHS ELOHUUTOKAUPPA sunnuntaina 16.8.2020 alkaen 12.00 Iisalmessa

Huutokauppaluettelo löytyy täältä Huutokauppa elo2020 Iisalmi

Huutokauppaluettelo linkitettyine kuvineen (oikeassa reunassa kohteet ryhmittäin) löytyy täältä https://sahs.fi/huutokaupat/sahs-elohuutokauppa-16-8-2020/

Suomen Asehistoriallisen Seuran ase- ja militariahuutokauppa järjestetään sunnuntaina 16.8.2020 kello 12 alkaen Iisalmen kulttuurikeskuksessa Karl Collan salissa, osoite Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi. Huutokaupan näytöt järjestetään asevarikolla lauantaina 15.8. kello 10-18 ja sunnuntaina 16.8. kello 9-11, osoite Pienijärventie 25, Iisalmi.

Sydämellisesti tervetuloa.

Ampumakilpailut sunnuntaina 2.8.2020 lähestyvät – olethan mukana!

Suomen Asehistoriallinen Seura järjestää perinteiset

HISTORIALLISTEN ASEIDEN AMPUMAKILPAILUT

sunnuntaina 2.8.2020 klo 11.30 alkaen Seppälän ampumaradalla Kalvolassa.

Samalla ratkotaan seuran mestaruudet, joihin osallistuvat ainoastaan seuran jäsenet. Kilpailu on muilta osin avoin kaikille alan harrastajille.

Kilpailulajit ovat tänä vuonna seuraavat:
– 50m piilukkomusketti Miquelet
– 50m nallilukkokivääri Vetterli
– 100m takaaladattavamustaruutikivääri
– 100m sotilaskivääri, 6 laukausta makuu ja 7 pysty >
– 200m sotilaskiikarikivääri, makuu >
– 100m sotilaskivääri 100-vuotta, makuu X
– 100m sotilaskivääri 50-vuotta, makuu kertatuli *
– 100m konepistooli, kertatuli 5+5+5 (3 lipasta) >
– 100m pikakivääri, 5+5+5 (3 lipasta) >
– 25m sotilaspistooli >
– 25m takaaladattava mustaruutipistooli
– 25m taskuase, nykylain mukainen
– 25m nallilukkorevolveri

– uutena lajina 100m konekivääri (tarkemmat tiedot sarjasta päivitetään tälle sivulle pian)

aseen tulee olla valmistettu 1945 tai ennen

x aseen tulaa olla yli 100-vuotias (valm. 1919 tai ennen)
* aseen tulee olla yli 50-vuotias (valm. 1969 tai ennen)

Kaikissa lajeissa ammutaan mustaruutisääntöjen mukaan 13 (kp ja pk 15) laukausta, joista 10 parasta lasketaan. Jos lajiin ei ole ennakkoon ilmoittautunut neljää kilpailijaa, sitä ei järjestetä. Ratakapasiteetista johtuen, jotta aikataulut saataisiin sujuvammiksi, joudumme rajoittamaan yhden kilpailijan osallistumisen neljään tavanomaiseen lajiin. Näiden vapaavalintaisten neljän lisäksi on mahdollista ampua sarjatuliaselajit.

Ilmoittautumiset 26.7.2020 mennessä www.sahs.fi kautta tai sähköpostilla kilpailut@sahs.fi. Jälki-ilmoittautumisia paikan päällä, jos tilaa on. Ilmoittautuneille lähetetään maksutiedot sähköpostilla. Myös käteisellä on mahdollista maksaa paikan päällä viimeistään puolta tuntia ennen erän alkua. Osallistumismaksu 20 €/laji etukäteen ilmoittautuneilta ja 23 €/laji jälki-ilmoittautuneilta.

Suomen Asehistoriallisen Seuran jäseniltä, jotka ovat ilmoittautuneet 26.7.2020 mennessä osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautuneille lähetetään eräluettelo kilpailupäivään mennessä ja pyynnöstä ajo-ohjeet.

Palkinnot jaetaan samana päivänä. Kolme ensimmäistä kussakin sarjassa
palkitaan. Suomen Asehistoriallisen Seuran mestaruuksista kilpailevat palkitaan erikseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden rajoittaa osallistujamääriä ratakapasiteetin ja korona säännösten puitteissa.

Tervetuloa!
SAHS:n kilpailutoimikunta

Maanantaina 13. heinäkuuta 2020 kello 12 Suomen aseharrastajat laukaisivat aseensa yhtä aikaa ensimmäistä kertaa ympäri Suomea

Maanantaina 13. heinäkuuta 2020 kello 12 Suomen aseharrastajat laukaisivat aseensa yhtä aikaa ensimmäistä kertaa.

Kunnialaukauksella kumarrettiin Suomen Asehistoriallisen Seuran perustajajäsenelle ja asekeräilyn pioneerille – Heikki Pohjolaiselle.

Suomen Asehistoriallinen Seura ry järjesti jäsenilleen ampumapäivän 13.7.2020 Seppälän ampumaradalla Kalvolassa klo 09:00 – 15:00.

Kunnialaukaus ammuttiin tasan kello 12.00.

Kunnialaukaus Utissa 12.00 H&K MP5

Kunnialaukauksia ammuttiin ympäri Suomea.

Yksi laukaus asekeräilyn pioneerille kaikkialla maassa tapahtui 13.7.2020 kello 12 – asehistorian harrastajat kunnioittivat hyvinkääläistä Heikki Pohjolaista

Maanantaina 13. heinäkuuta 2020 kello 12 Suomen aseharrastajat laukaisivat aseensa yhtä aikaa ensimmäistä kertaa.

Kunnialaukauksella kumarrettiin Suomen Asehistoriallisen Seuran perustajajäsenelle ja asekeräilyn pioneerille – Heikki Pohjolaiselle.

– KUNNIALAUKAUS johtui siitä, että Suomen Asehistoriallinen Seura perustettiin tasan 55 vuotta sitten ja hän on sen ainoa elossa oleva perustajajäsen, Pohjolainen kertoo puhelimessa.

– Olen se, joka kirjoitti seuran säännöt. Oli siinä muitakin perustajajäseniä, muun muassa Kai Vähäkallio Hyvinkäältä.

Moni isompi maa on tuhonnut historiansa.

Yhteislaukaus nosti hetkeksi esiin historiallisten aseiden keräilyharrastuksen.

POHJOLAINEN täyttää 80 vuotta joulukuussa 2020.

– Heikki Pohjolainen on vaikuttanut kaikissa aselakimuutoksissa ja edustanut keräilijäyhteisöä. Merkittävin rooli hänellä oli vuoden 1998 uudistuksessa; hän pystyi edistämään järkeviä käytäntöjä, puheenjohtaja Esa Salldén kuvailee.

– Hänen ideoimansa on muun muassa armonvuosilaki; luvattoman aseen saa luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia.

SUOMEN Asehistoriallisen Seuran ansiota on, että maan asehistoria on säilynyt, Pohjolainen muistuttaa.

– Kun toisen maailmansodan esineistöä ruvettiin 1970-80-luvuilla hävittämään, seura sai vaikutettua niin, että niitä myytiin ihmisille, ei ainoastaan hävitetty.

– Suomi on niitä maita, joissa toisen maailmansodan esineet ovat säilyneet melkein parhaiten. Moni isompi maa on tuhonnut historiansa täysin, Pohjolainen tietää..

Lue Aamupostin artikkeli täältä https://www.aamuposti.fi/paikalliset/2336682