Hedersordförande Heikki Pohjolainen vald till vapenhistoriska Hall of Fame

Hall of Fame

Vapenhistoriens Hall of Fame är ett hedersgalleri grundat av Finlands Vapenhistoriska Förening. Medlemsskap i galleriet är ett hedersbevis för personer som har gjort en speciell insats för uppbevarandet och utvecklandet av finländsk vapenhistoria Som första person invald i Hall of Fame är Finlands Vapenhistoriska Förenings hedersordförande Heikki Pohjolainen på sin 80-års dag den 17.12.2020.

#1 Heikki Pohjolainen
Född 1940
Grundande medlem och hedersordförande för Finlands Vapenhistoriska Förening
Finlands mest kända vapensamlare internationellt
En inflytelserik förvarare av det förgångna
Deltog i grundandet av Europas vapensamlares intresseorganisation FESAC (Foundation for European Societies of Arms Collectors).

Heikki Pohjolainen är en vapensamlandets pionjär, som var med och grundade Finlands Vapenhistoriska Förening och fastställa dess stadgar 13.7.1965. Han är den enda grundaren som fortfarande är i liv. Det är hans och Finlands Vapenhistoriska Förenings förtjänst att vårt lands vapenhistoria har bibehållits. “ Då andra världskrigets materiel började förintas under 1970 och 80 talen, påverkade föreningen så att materielet blev sålt till samlare istället för att förstöras. Finland är ett land som har förvarat materiel från andra världskriget nästan bäst. Månget större land har förstört sin historia fullkomligt” berättar Pohjolainen.

Heikki har verkat i alla förändringar av vapenlagar och representerat samlarsamfundet. Sin största roll hade han i förnyelsen år 1998, där han kunde befrämja förnuftiga förfaringssätt. Han kom bland annat med idén som möjliggör att man överlåter vapen till polisen utan följder.

Pohjolainen var även med och grundade FESAC som är en intresseorganisation för Europas vapensamlare. Organisationen har senaste år haft en betydande position på EU nivå för framhållandet av vapensamlares intressen.

Han har en privat muséesamling som kan besökas av bland annat myndigheternas och försvarets representanter enligt överenskommelse.

Finland Vapenhistoriska Förenings medlemmar och styrelse samt Finlands vapensamlare gratulerar Heikki!