Dataskyddsdeklaration

1. ALLMÄNT

Denna dataskyddsdeklaration ger information åt registrerade i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

2. REGISTERANSVARIG OCH KONTAKTUPPLYSNING

Registret underhålls av Suomen Asehistoriallinen Seura Ry

FO-nummer:2124357-0

Suomen Asehistoriallinen Seura Ry / tietosuoja
Nahkatehtaankatu 2, 90130 ULEÅBORG

info(at)sahs.fi

3. REGISTRETS NAMN

Registret innehåller medlemmar som anmält sig till verksamhet som Finlands Vapenhistoriska Förening arrangerar och organiserar.

4. ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL OCH REGELRÄTT FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTERNA

Som rättsbasis är förverkligande av kontrakt samt på sakgrund baserad registerhållares rätt, vilken kan tillämpas under vissa omständigheter till en sådan andel var hanteringen gäller sådant som inte kan basera sig på kontrakt.

Registret kan innehålla följande uppgifter om medlemmarna; Namn, födelsetid, kön, frivillig verksamhet, kontaktinformation, licenser, tillstånd, resultat, fotografier, vapenansvarighets status

Registrets information används för föreningens verksamhet så som inbjudan till vår- och höstmöten, infon, föreningskommunikation och analys, statistik och publikation av statistik. Med användarnas godkännande kan informationen även användas för elektronisk direkt marknadsföring.

5. FÖRVARINGSTID ELLER DEFINITIONSKRITERIA FÖR FÖRVARINGSTID AV PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifterna förvaras endast så länge som krävs för attt förverkliga de syften som beskrivs i punkt 4 ovan och som krävs av ikraftvarande lag och Finlands Vapenhistoriska Förenings förordningar. Finlands Vapenhistoriska Förening förverkligar alla rimliga åtgärder för att försäkra att ospecifika, felaktiga eller föråldrade personuppgifter, i förhållande till hanteringens syfte, korrigeras eller stryks omgående.

6. MOTTAGARE OCH MOTTAGARGRUPPER AV PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifterna kan överlåtas åt myndigheterna i lagstadgade fall. Med registrens tillstånd kan personuppgifterna överlåtas åt Finlands Vapenhistoriska Förenings samarbetspartners.

7. FLYTTANDE AV PERSONUPPGIFTERNA

Registerhållaren använder underleverantörer för informationsbehandlingen. Utgångspunkten är att Informationen inte flyttas utanför EU eller EEC. Registerhållaren sluter avtal med sina hanterare av personupgifterna, enligt dataskyddsförordningen, för att säkerställa dataskydd och -säkerhet.

8. KÄLLORNA TILL PERSONUPPGIFTERNA

Finlands Vapenhistoriska Förenings register, evenemangs arrangörens eller personens själv inmatade uppgifter i administrationssystemet.

9. REGISTRATENS RÄTTIGHETER

9.1 Kontroll- och flyttningsrätt

Registraten har rätt att få registerhållarens bekräftelse om registrens personuppgifter hanteras eller inte eller om de har blivit hanterade.Om registerhållaren behandlar registratens personuppgifter, har registraten rätt att få uppgifter om dokumentet ifråga samt en kopia av personuppgifterna som behandlats eller är under behandling. Registerhållaren kan fordra en rimlig ersättning av registraten för administrativa kostnader för extra kopiorna. Om registraten gör förfrågan elektroniskt och hen inte har specificerat någon annan leveransform, levereras informationen i allmänt brukligt elektroniskt format. Dessutom kan registraten be om flyttande av själv levererad information i maskinläslig format enligt dataskyddsförordningen.

9.2 Att korrigera, stryka samt motsätta hantering av informationen

Registraten har även rätt att be registerhållaren korrigera eller stryka sina personuppgifter och hen kan förbjuda hantering av sina personuppgifter i direkt marknadsförings syfte. Registraten har även i vissa situationer rätt att be begränsande av hanteringen av personuppgifter eller att motsätta sig hanteringen.

9.3 Rätt att annullera godkännande

Om registerhållaren behandlar registratens personuppgifter baserat på godkännande, har registraten rätt att annullera sitt godkännande. Den lagenliga hanteringen före annulleringen påverkas inte av annullerandet av godkännandet.

9.4 Rätt att klaga hos övervakande myndighet

Om registraten anser att behandlingen av hens personuppgifter inte är lagenlig, har hen rätt att klaga hos övervakande myndighet.

9.5 Bruk av rättighet

Registraten kan kontrollera sin egna information med att leverera en förfrågan till ovannämnda registerhållares kontaktperson. Förbered dig enligt behov att styrka din identitet då du utnyttjar registratens rättigheter.

10. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna är i huvudsak i systemet för personuppgifter. Åtkomst till personuppgifterna är till utgångsläget endast hos registerhållarens arbetstagare, som är under tystnadsplikt och som behöver tillgång till registret för utförande av sina uppgifter.

Hanteringen av personuppgifterna kan även utkontrakteras delvis till tredje part. Härvid görs kontrakt med vilket saklig och lagenlig hantering av personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning garanteras. Personuppgifterna skyddas även med att begränsa användarrättiigheter.

Brevaddress till Föreningen

Suomen Asehistoriallinen Seura ry
Nahkatehtaankatu 2, 90130 ULEÅBORG