Säännöt

Suomen Asehistoriallinen Seura Ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Suomen Asehistoriallinen Seura ry. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue valtakunnan alue. Näissä säännöissä jäljempänä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura. Seuran epävirallisena lyhenteenä käytetään SAHS ry.

2 § Seuran tarkoitus ja toimintamuodot
Suomen Asehistoriallisen Seuran tarkoituksena on toimia asekeräilyn harrastajien yhdyssiteenä; edistää aseiden ja niihin kuuluvien tarvikkeiden historiallista tutkimusta ja tuntemusta sekä näihin liittyvien kulttuuriarvojen säilymistä ja vaalia mainitun esineistön säilyttämistä alkuperäisessä asussaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää esitelmä- ja näyttelytilaisuuksia, tutustumis- ja opintomatkoja sekä toimittaa julkaisuja, antaa lausuntoja, suorittaa aseita ja niihin liittyvää esineistöä koskevia tutkimuksia sekä järjestää näytös- tai harjoitusammuntoja sekä ampumakilpailuja vanhoilla tai mustaruutiaseilla.

3 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Seura saa varansa liittymismaksujen, jäsenmaksujen, lahjoitusten ja jälkisäädösten avulla. Mikäli seura harjoittaa julkaisutoimintaa myös tästä.

Varsinaiset jäsenet suorittavat liittymis- ja jäsenmaksun, joiden suuruuden syyskokous määrää. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Varsinaiseksi jäseneksi kutsuttujen henkilöiden tai oikeushenkilön liittymismaksusta päättää kuitenkin seuran hallitus.

Seuran kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja kirjeenvaihtajajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.

4 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä sellaisen hyvämaineisen ja tunnetusti luotettavan seuran toiminnasta kiinnostuneen ja seuran tarkoitusperät hyväksyvän Suomen kansalaisen, jonka jäseneksi ottamista tukevat riittävät suoritukset ja jolla katsotaan olevan riittävä aseita, asehistoriaa ja aseita koskevan lainsäädännön tuntemus. Jäsenhakemus on tehtävä hallitukselle kirjallisesti ja siihen on liitettävä kirjalliset suositukset. Ennen ratkaisun tekemistä tulee hallituksen suorittaa jäseneksi pyrkivän kirjallinen kuulustelu ja ellei erityisistä syistä sitä tarpeettomaksi havaita toimittaa tai toimituttaa hakijan kokoelman ja sen säilytystilojen tarkastus.

Seuran hallitus voi hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi myös oikeushenkilön, jonka toimiala liittyy läheisesti seuran toimintaan.

Erityisistä syistä voi seuran hallitus kutsua seuran varsinaiseksi jäseneksi sellaisen henkilön, jolla katsotaan olevan huomattavaa merkitystä seuran toiminnalle tai sen tarkoitusperien toteuttamiselle.

Kirjeenvaihtajajäseneksi voi hallitus kutsua sellaisen ulkomaalaisen henkilön tai oikeushenkilön, joka on kiinnostunut seuran toiminnasta.

Ulkomaalaisia saa olla korkeintaan kolmasosa (1/3) seuran jäsenistä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Hallitus voi päätöksellään erottaa seuran jäsenen, joka käyttäytyy seuran sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti taikka vahingoittaa seuran toimintaa. Mikäli hallituksen päätös ei ole yksimielinen, voidaan hallituksen päätös yhdenkin hallituksen jäsenen tai erotettavaksi määrätyn vaatimuksesta saattaa seuran seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä yhden kuukauden kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksisaannista hallitukselle. Mikäli kokoonkutsuaika huomioon ottaen asiaa ei voida saattaa seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi, on asia otettava esille lähinnä seuraavassa kokouksessa. Erottamisesta päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä seuran kokouksessa. Niin kauan kuin asia on loppuun käsittelemättä seurassa, säilyttää jäsen oikeutensa seurassa. Hallitus voi ilmoittaa jäsenen erottamisesta tämän kotipaikan poliisiviranomaiselle.

Sellaisen seuran jäsenen, joka on laiminlyönyt suorittaa jäsenmaksunsa kahden viimeksi kuluneen vuoden ajalta, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneen omasta pyynnöstään. Mikäli jäsen tahtoo erota seurasta, on siitä ilmoitettava lainmukaisesti. Ero astuu voimaan välittömästi.

Seuran jäsenyydestä eronnut tai erotettu ei ole oikeutettu kantamaan seuran merkkiä. Seura ei ole velvollinen lunastamaan itselleen entisen jäsenen merkkejä eikä palauttamaan hänen suorittamiaan jäsenmaksuja.

5 § Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen
Seura voi kutsua seurassa pitkäaikaisesti ja erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön kunniapuheenjohtajaksi. Päätöksen asiasta tekee seuran kokous hallituksen esityksestä. Seuralla voi olla kaksi kunniapuheenjohtajaa kerrallaan.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, joiden toiminta on huomattavasti edistänyt tai tukenut seuran tarkoitusperien toteutumista.

6 § Seuran hallintoelimet
Suomen Asehistoriallisen Seuran päätäntävaltaa käyttävät Suomen Asehistoriallisen Seuran kokoukset. Seuran lainmukaisena hallituksena on hallitus.

Hallitus voi keskuudestaan valita työvaliokunnan.

Tiettyjä tehtäviä varten seuran hallitus tai seuran kokous voi nimetä seuran jäsenistä toimikuntia.

Työvaliokunnat ja toimikunnat toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina.

7 § Seuran kokoukset
Seuran hallitus kutsuu seuran kokoukset koolle ja määrää niiden ajan ja paikan. Seuran kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään syys-joulukuussa, ja kevätkokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa sekä ylimääräinen kokous, joka pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai viidesosa (1/5) seuran jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten
 • Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus tulevaa vuotta varten
 • Esitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 • Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten lukumäärä 8 §:n rajoissa.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä muiden varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet ynnä kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet tulevaa kalenterivuotta varten.
 • Käsitellään muut kokoonkutsussa mainitut asiat. Kokouksessa voidaan keskustella myöskin muista esille tulevista asioista niistä päätöstä kuitenkaan tekemättä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Esitellään hallituksen toimintakertomus ja tilit päättyneeltä toimintakaudelta sekä tilintarkastajien tileistä antama lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille sekä niistä seikoista, joihin hallituksen toimintakertomus tai tilintarkastajien lausunto antavat aihetta.
 • Käsitellään muut kokoonkutsussa mainitut asiat. Kokouksessa voidaan keskustella myöskin muista esille tulevista asioista, niistä päätöstä kuitenkaan tekemättä.

Kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kirjeitse jäsenille heidän jäsenluetteloon merkityllä osoitteellaan ja ilmoittamalla siitä seuran jäsenilleen toimittamassa julkaisussa joka on postitettava vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Seuran kokouksessa päätettäväksi aiottavat asiat on mainittava kokouskutsussa.

8 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, jota myös seuran puheenjohtajaksi voidaan kutsua, lisäksi 5-10 muuta varsinaista jäsentä sen mukaan kuin seuran syyskokouksessa päätetään sekä kullekin valittu henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät voidaan yhdistää samalle henkilölle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen kun hallituksen jäsenistä on läsnä vähintään puolet ja yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Mahdollisesta kokousesteestä tulee varsinaisen jäsenen hyvissä ajoissa ilmoittaa varajäsenelleen.

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, tarvittaessa voi hallitus täydentää työvaliokuntaa.

Hallituksen tehtävä on seuran kokousten ohjeiden mukaisesti:

 • Valmistella seuran kokouksissa esille tulevat asiat sekä panna täytäntöön kokousten päätökset
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa sekä toimia jäsenistön yhdyssiteenä ohjaten ja auttaen jäseniä
 • Hoitaa seuran omaisuutta
 • Ottaa uusia jäseniä 5 §:ssä mainituin poikkeuksin ja tehdä esitykset erottamisista seuran kokouksille
 • Antaa seuran toiminnasta ja varainhoidosta kertomukset seuran kevätkokoukselle
 • Edustaa seuraa
 • Huolehtia muutoinkin seuran asioista, valvoa sen etua ja oikeutta
 • Äänestys hallituksen kokouksissa tapahtuu avoimesti, paitsi siinä tapauksessa, että joku jäsenistä vaatii suljettua äänestystä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus määrää työvaliokunnan tehtävistä, toiminnan muodoista ja päätösvaltaisuudesta omien valtuuksiensa puitteissa.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on annettava tilintarkastajille vuosittain ennen maaliskuun 1 päivää.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä seuran sihteerin tai taloudenhoitajan taikka hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä käsiteltäessä tällaista asiaa seuran syys- tai kevätkokouksessa.

12 §
Jos seura purkautuu luovutetaan sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Sotamuseon hyväksi asianomaisen viranomaisen välityksellä tai vastaaviin tarkoituksiin kokouksen päättämällä tavalla.

13 §
Seura voi liittyä jäseneksi samanlaisia tarkoitusperiä ajaviin muihin kansallisiin tai kansainvälisiin yhdistyksiin tai järjestöihin.

Päivitetty 16.2.2009